Legislatia pentru evaluarea riscului la securitatea fizica

 • LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ACTUALIZATA
 • ORDONANŢA DE URGENta nr. 16 / 2005
 • LEGEA nr. 9 /2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003
 • LEGEA nr. 40 / 2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 333/2003
 • HOTARAREA nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
 • HG nr.1002 din 23 decembrie 2015-privind modificarea si completarea HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor.
 • NORME metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003
 • INSTRUCTIUNI nr. 9 / 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica
 • Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica
Legislatie

Baza legislativa – Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Legislatie interna
 1. Standardul ocupational pentru educatie si formare profesionala: ”Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal”, validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C. cu nr. 74/19.03.2018;
 2. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 4. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
 5. Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSPDCP din 11 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
 7. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
 8. Ordonanța de Urgenta nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
 9. Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
 10. Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic*) – Republicare;
 11. Norme metodologice din 20 noiembrie 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic;
 12. Decizia nr. 99 din 18 mai 2018 privind incetarea aplicabilitatii unor acte normative cu caracter administrativ emise in aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 13. Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 14. Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a plangerilor.
 Legislatie U.E.
 1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD);
 2. Directiva (UE) 2016/680 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI.
 3. Directiva (UE) 2016/681 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea si urmarirea penala a infractiunilor de terorism si a infractiunilor grave.